Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sprzedaż internetowa voucherów na loty motoparalotnią, prowadzona jest pod adresem internetowym www.ParalotniePoznan.pl przez Szymona Domagałę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Szymon Domagała, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9950043081, REGON 411569756, adres: Radzewo, ul. Kowalska 9b/1, 62 – 035 Kórnik.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów korzystających ze Sprzedaży internetowej i określa zasady korzystania ze Sprzedaży internetowej oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.ParalotniePoznan.pl.

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sprzedaży internetowej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Szymona Domagała prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szymon Domagała, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9950043081, REGON 411569756, adres: ul. Kowalska 9b/1 13, 62 – 035 Radzewo.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu voucherów na lot motoparalotnią za pośrednictwem strony internetowej www.ParalotniePoznan.pl.
 4. Sprzedaż internetowa – sprzedaż internetowa voucherów na lot motoparalotnią prowadzona pod adresem internetowym www.ParalotniePoznan.pl.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sprzedaży internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sprzedaży internetowej.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w ramach Sprzedaży internetowej.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie www.ParalotniePoznan.pl, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na stronie www.ParalotniePoznan.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usług do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sprzedaży internetowej, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Usług.
 12. Usługi – dostępna w Sprzedaży internetowej usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej www.ParalotniePoznan.pl.

§3 Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres Sprzedawcy:  ul. Kowalska 9b/1 62-035 Radzewo.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: poczta@paralotniepoznan.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 504 783 582.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 21 1140 2004 0000 3502 3678 4112.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-18.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sprzedaży internetowej, w tym przeglądania dostępnych Usług oraz składania zamówień na Usługi, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu gecko,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików Cookies.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sprzedaży internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Sprzedaży internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie Usług dostępnych w ramach Sprzedaży internetowej nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi dostępne w ramach Sprzedaży internetowej możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane na stronie www.ParalotniePoznan.pl są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Usługę oraz koszt doręczenia (w tym opłaty za transport, doręczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronie www.ParalotniePoznan.pl w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6 Zakładanie Konta

 1. Aby założyć Konto na stronie www.ParalotniePoznan.pl, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail.
 2. Założenie Konta jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia na Usługę

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się na stronie www.ParalotniePoznan.pl (opcjonalnie),
 2. wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić doręczenie vouchera na Usługę, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod doręczenia lub odbioru vouchera na zamówione Usługi:
 2. Przesyłka pocztowa,
 3. Wysyłka e-mailem.
 4. Płatność odbywa się poprzez wykonanie przez Klienta przelewu na konto bankowe Sprzedawcy podane na stronie www.ParalotniePoznan.pl lub poprzez portal internetowy przelewy24.pl.
 5. Szczegółowe informacje na temat metod doręczania oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie www.ParalotniePoznan.pl.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży Usługi

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na stronie www.ParalotniePoznan.pl zgodnie z § 7. Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w sposób określony w § 8. ust. 2. w terminie najpóźniej 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, voucher na Usługę zostanie wysłany przez Sprzedawcę w ciągu 24 h i jedynie w dni robocze od dokonania przez Klienta płatności, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. Początek biegu terminu na wysłanie vouchera do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego vouchera na Usługę, voucher będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Usługi. O gotowości vouchera do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. Początek biegu terminu gotowości vouchera do odbioru przez Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. Doręczenie vouchera  drogą pocztową odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 9. Doręczenie vouchera na Usługę do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy vouchera (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie www.ParalotniePoznan.pl oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 10. Odbiór osobisty vouchera przez Klienta jest bezpłatny.
 11. Voucher na zamówioną usługę ważny jest przez okres 12 miesięcy – data ważności umieszczona jest na samym Voucherze.
 12. Osoba będąca w posiadaniu Vouchera na Usługę w celu realizacji zamówionej Usługi zobowiązana jest do skontaktowania się ze Sprzedawcą w celu uzgodnienia terminu wykonania Usługi. Nr telefonu kontaktowego Sprzedawcy podany jest na Voucherze. Pierwsza próba umówienia w ww. sposób terminu wykonania Usługi musi nastąpić nie później niż na jeden miesiąc przed upływem ważności vouchera.
 13.  Osoba będąca w posiadaniu Vouchera, jak również osoba, która jeszcze nie posiada Vouchera, może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu zamówienia Usługi i uzgodnienia terminu jej realizacji również drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.ParalotniePoznan.pl w zakładce „Rezerwacje”. Zasady zamawiania Usługi i uzgadniania terminu jej realizacji w ww. sposób zostały opisane na stronie www.ParalotniePoznan.pl w zakładce „Rezerwacje” i stanowią one integralną część niniejszego regulaminu.
 14. Wykonanie Usługi może odbyć się tylko przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Dopuszczalne jest, że pomimo umówionego terminu wykonanie usługi nie odbędzie się z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych. W takim przypadku ustala się kolejne terminy wykonania Usługi aż do faktycznego jej wykonania. O możliwości wykonania Usługi ze względu na panujące warunki atmosferyczne oraz inne czynniki każdorazowo decyduje Sprzedawca.
 15. Bezpośrednio przed wykonaniem Usługi posiadacz Vouchera na Usługę zobowiązany jest do podpisania regulaminu lotów. Treść regulaminu lotów dostępna jest na stronie http://www.foto-malibu.nazwa.pl/paralotnie/regulamin.pdf.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od zawarcia Umowy sprzedaży Usługi.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty doręczenia vouchera, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu doręczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami,
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania vouchera na Usługę z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 11. Konsument powinien odesłać voucher na Usługę na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle voucher na usługę przed upływem terminu 14 dni,
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu vouchera.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w

odniesieniu do Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

 1. Gdy Klient dokonał zamówienia Vouchera spersonalizowanego (zawierającego dane osobowe np. w postaci imienia i nazwiska) lub/i zawierającego życzenia okazjonalne, w przypadku odstąpienia od Umowy zwrotowi nie podlega opłata w wysokości 10 zł stanowiąca koszt personalizacji vouchera.

§  11 Reklamacja

 1. Sprzedawca jest obowiązany wykonać Usługę w sposób odpowiadający opisowy tej usługi zawartemu na stronie www.ParalotniePoznan.pl.
 2. W przypadku nieprawidłowego wykonania Usługi Klient ma prawo do reklamacji.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis nieprawidłowości, ich okoliczności, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z nieprawidłowym wykonaniem Usługi.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§13 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem strony www.ParalotniePoznan.pl jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem strony www.ParalotniePoznan.pl zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sprzedaży internetowej ze sposobu dręczenia vouchera przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sprzedaży internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sprzedaży internetowej.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak: a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej www.paralotniepoznan.pl, b) umożliwienie założenia konta na stronie www.paralotniepoznan.pl, c) umożliwienie zakupu vouchera na stronie www.paralotniepoznan.pl, d) umożliwienie zamówienia Usługi oraz ustalenia terminu jej realizacji na stronie www.paralotniepoznan.pl e) umożliwianie komunikacji za pośrednictwem strony www.paralotniepoznan.pl 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy osoba korzystająca wyświetli stronę internetową www.paralotniepoznan.pl. 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi. 4. Korzystającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy przez opuszczenie strony internetowej www.paralotniepoznan.pl. 5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu gecko. 6. Reklamacje co do świadczenia usług drogą elektroniczną mogą być zgłaszane pisemnie na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście. 7. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. W reklamacji można również podać adres korespondencyjny, na który Sprzedawca ma przesłać odpowiedź na reklamację. 8. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O decyzji w sprawie reklamacji osoba korzystająca z usług jest powiadamiana listem poleconym wysłanym na adres podany na piśmie zawierającym reklamację w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 9. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez stronę www.ParalotniePoznan.pl zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i doręczeń – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Klauzula informacyjna dla Klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szymon Domagała, adres:  ul. Kowalska 9b/1, 62 – 035 Radzewo, NIP 9950043081.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i wykonania umowy na lot motoparalotnią oraz nagrania/montażu filmu z lotu. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

3. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą.

5. Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, biuro rachunkowe, firmy kurierskie tylko i wyłącznie w celu realizacji ww. umów.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.